Back

AGC Automotive Europe stelt zijn CO2-reductiedoelstelling naar boven bij!

De economische wereld, en meer in het bijzonder de Europese Unie en de auto-industrie, besteden steeds meer aandacht aan milieukwesties en willen de CO2-uitstoot sterk verminderen door middel van het Green House Gas Protocol. Dit protocol verdeelt de CO2-uitstoot van een bedrijf in 3 categorieën, of ''scopes'': scope 1: directe emissies; scope 2: indirecte emissies door ingekochte energie; scope 3: indirecte emissies binnen de upstream en downstream waardeketens.

Enkele jaren geleden stelde de AGC-groep de uitdagende doelstelling om zijn totale uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen (alle 3 de scopes) en tegen 2050 volledig koolstofneutraal te zijn.

In het licht van de recente resultaten, omdat AGC Automotive Europe verder wil bijdragen aan de uitdagingen die de verslechtering van de klimaatsituatie met zich meebrengt, en daartoe aangezet door onze belangrijkste OEM- en ARG-klanten, heeft AGC Automotive Europe onlangs besloten om de bovengenoemde doelstellingen te verhogen en te streven naar een CO2-uitstootreductie in scope 1, 2 en 3 van 40% in 2030 ten opzichte van de baseline van 2019. Deze grotere uitdagingen dwingen de hele organisatie tot meer energiebesparing en vermijding van afval, niet alleen intern maar ook bij onze belangrijkste leveranciers. We zijn ervan overtuigd dat u deze waarden, die bijdragen tot de Planet-doelstellingen van AGC, deelt en dat u uw uiterste best zult doen om eraan deel te nemen.

Bovendien zet AGC Automotive Europe zich in voor een circulaire economie zodat onze beglazingen een "tweede leven" kunnen vinden na hun gebruik door de eindconsument. In heel Europa bereiken namelijk elk jaar meer dan 6 miljoen voertuigen het einde van hun levensduur, wat een potentieel vertegenwoordigt van ongeveer 250 ton kringloopglas. De Europese Unie bereidt nieuwe richtlijnen voor om de recycling van autowrakken aan te pakken. AGC Glass Europe streeft ernaar om tegen 2030 gerecycled glas te gebruiken voor de productie van ons floatglas. Om dit doel te bereiken, hebben we contacten gelegd en samenwerkingsverbanden opgezet met ontmantelaars en recycleerders om nieuwe toeleveringsketens voor dit beschikbare gebruikte glas op te zetten. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan (glasinzameling en -sortering, kosten, kwaliteit, enz.) maar dit proces zal naar verwachting een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot vermijden die zou worden veroorzaakt door de traditionele decarbonisatie van de benodigde grondstoffen.