Back

AGC Automotive Europe aktualizuje swój cel w zakresie dekarbonizacji!

Świat gospodarczy, a dokładniej Unia Europejska i przemysł samochodowy, coraz większą uwagę poświęcają kwestiom środowiskowym i pracują nad radykalnymi redukcjami emisji CO2 w ramach standardów Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), zwanego także Protokołem Gazów Cieplarnianych. Dla przypomnienia, protokół identyfikuje emisję CO2 przedsiębiorstwa w 3 kategoriach, czyli „zakresach”: Zakres 1: emisje bezpośrednie, Zakres 2: emisje pośrednie wynikające z zakupionej energii, Zakres 3: emisje pośrednie w obrębie łańcuchów wartości wyższego i niższego szczebla.

Kilka lat temu grupa AGC postawiła sobie ambitny cel polegający na zmniejszeniu całkowitej emisji o 30% do 2030 r. (w obrębie wszystkich 3 zakresów) i osiągnięciu całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

W świetle ostatnich osiągnięć oraz chęci stawiania czoła wyzwaniom stworzonym przez degradację sytuacji klimatycznej, a także dzięki motywacji ze strony naszych kluczowych klientów OEM i ARG, firma AGC Automotive Europe podjęła niedawno decyzję o podniesieniu wyżej wymienionych celów i dążeniu do ograniczenia emisji CO2 w obrębie zakresów 1, 2 i 3 o 40% w 2030 r. w porównaniu do wartości bazowej z 2019 r. Te poszerzone wyzwania przybliżą całą organizację do dalszej redukcji zużycia energii i zwiększą ukierunkowanie na unikanie odpadów, nie tylko wewnętrznie, ale także wobec naszych kluczowych dostawców. Jesteśmy przekonani, że podzielają Państwo te wartości, które przyczyniają się do realizacji celów firmy AGC Planet i że dołożą Państwo wszelkich starań, aby w nich uczestniczyć.

Ponadto firma AGC Automotive Europe zobowiązuje się przyczynić do gospodarki o obiegu zamkniętym, która umożliwi naszym oszkleniom znalezienie „drugiego życia” po użyciu przez konsumentów końcowych: w całej Europie każdego roku ponad 6 milionów pojazdów kończy swój cykl życia, co stanowi potencjał około 250 ton stłuczki szklanej nadającej się do recyklingu. Unia Europejska przygotowuje nowe dyrektywy dotyczące recyklingu części pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). Celem AGC Glass Europe jest włączenie do naszej produkcji „szkła pochodzącego z recyklingu poużytkowego” do roku 2030. Aby osiągnąć ten cel, nawiązaliśmy kontakty i zainicjowaliśmy partnerstwa z podmiotami zajmującymi się demontażem i recyklingiem w celu ustanowienia nowych łańcuchów dostaw dostępnego używanego szkła. Z pewnością pojawi się wiele wyzwań (zbieranie i sortowanie szkła, koszty, jakość itp.), ale oczekuje się jednak, że proces ten pozwoli uniknąć znacznej emisji CO2, która byłaby spowodowana tradycyjną dekarbonizacją wymaganych surowców..