Back

AGC Automotive Europe zvyšuje svůj cíl v oblasti dekarbonizace!

Hospodářský svět, a konkrétně Evropská unie a automobilový průmysl, věnují zvýšenou pozornost otázkám životního prostředí a řeší razantní snižování emisí CO2 prostřednictvím protokolu o skleníkových plynech. Připomeňme si, že protokol rozděluje emise CO2 do tří kategorií neboli rozsahů (scope) takto: scope 1: přímé emise, scope 2: nepřímé emise v důsledku nakoupené energie, scope 3: nepřímé emise v rámci předcházejících a navazujících hodnotových řetězců.

Před několika lety si skupina AGC stanovila náročný cíl snížit do roku 2030 své celkové emise o 30 % (ve všech třech oblastech) a do roku 2050 být zcela uhlíkově neutrální.

S ohledem na nedávné úspěchy a ve snaze dále přispět k řešení výzev vyplývajících ze zhoršující se klimatické situace, jakož i z motivace našich klíčových zákazníků z řad OEM i ARG (výrobců originálního vybavení i náhradních dílů), se společnost AGC Automotive Europe nedávno rozhodla zvýšit výše uvedené cíle a zaměřit se na snížení emisí CO2 v oblastech 1, 2 a 3 o 40 % v roce 2030 v porovnání s rokem 2019. Tyto zvýšené nároky budou celou společnost nutit k výraznějšímu snižování spotřeby energie a k intenzivnějšímu zamezení plýtvání, a to nejen interně, ale i vůči našim klíčovým dodavatelům. Jsme přesvědčeni, že i vy sdílíte tyto hodnoty, které přispívají k cílům společnosti AGC v oblasti péče o naši planetu, a že uděláte vše pro to, abyste se na jejich dosažení podíleli.

Kromě toho se společnost AGC Automotive Europe zavazuje přispívat k oběhovému hospodářství, které umožní našim sklům najít „druhý život“ po použití koncovými spotřebiteli. V celé Evropě každoročně dochází k ukončení životnosti více než 6 milionů vozidel, což představuje přibližně 250 tun recyklovatelných střepů. Evropská unie připravuje nové směrnice, které se budou zabývat recyklací těchto dílů vozidel s ukončenou životností (ELV). AGC Glass Europe si klade za cíl zařadit do roku 2030 do výroby plaveného skla „sklo recyklované po spotřebitelích“. Abychom tohoto cíle dosáhli, navázali jsme kontakty a partnerství s demontážními a recyklačními firmami s cílem vytvořit nové dodavatelské řetězce pro toto disponibilní použité sklo: jistě se objeví mnoho problémů (sběr a třídění skla, náklady, kvalita...), ale očekává se, že tento proces zamezí značnému množství emisí CO2, které by vznikly při tradiční dekarbonizaci potřebných surovin.